Design Thinking

DESIGN THINKING IS EEN MINDSET

Design Thinking is een methodiek om verandering te omarmen en te stimuleren. Het draait om het vinden van positieve manieren om samen beweging te creëren op een moment waarop je geen antwoorden weet en niet weet wat er staat te gebeuren. We hebben Design Thinking nu meer dan ooit nodig.

Het geeft je vertrouwen in ieders creatieve vaardigheden en biedt een proces waarmee nieuwe, relevante oplossingen kunnen worden gevonden die een positieve impact zullen maken. Moeilijke uitdagingen kunnen aan de hand van dit proces worden omgezet in mogelijkheden. 

Design Thinking is een goede methode en mindset wanneer je een antwoord zoekt op een complexe uitdaging. Daar waar we nog niet volledig het probleem doorzien of begrijpen en waar nog geen goede oplossing voorhanden is.

Meestal zijn complexe problemen verbonden met menselijk gedrag, emoties en gewoonten. Ze zijn ook verbonden met de hoge snelheid van veranderingen in de wereld.

Bij complexe uitdagingen is het nodig dat we niet alleen ontwerpen maar ook experimenteren zodat we kunnen leren van de resultaten waarmee we naar een bruikbare oplossing bewegen.

Het beste moment om Design Thinking in te zetten is aan het begin van het traject. Dit kan het moment zijn dat een probleem zich aandient, maar het kan ook het begin zijn van een verbetering van iets dat al gaande is.

HeyDay begeleidt teams en ondernemers om hun creatieve mindset te vergoten. Roos daagt je uit om een ander perspectief in te nemen, om kwetsbaarheid en om visie te tonen, om te experimenten, en faciliteert zo het pad naar innovatie. We worden in deze tijd gevraagd om onze cultuur, onze bedrijven en onszelf te veranderen. We worden gevraagd om pioniers te zijn en met onze visie door deze storm van verandering naar toekomstige hoogtijdagen te leiden. 

Proces

0 Defineer

Voordat we met het proces beginnen is het belangrijk om een aantal dingen goed voor te bereiden en daarmee te zorgen dat je alle ingrediënten hebt voor succes. Op basis hiervan wordt er een projectplan gemaakt. Deze zal in de loop der tijd wanneer nodig bijgeschaafd worden.

Wat is het probleem dat we willen oplossen. Het is enorm belangrijk om de juiste onderzoeksvraag te stellen (deze zal tijdens het traject nog uitgebreid worden bijgeschaafd en/of aangevuld).

Er wordt goed gekeken naar de kennis en inzichten die er nodig zijn. Hierbij wordt gekeken naar het vaste team, maar ook daarbuiten. Welke perspectieven zijn er nodig om goed zicht te krijgen op het probleem en de mogelijkheden.

Voor wie zoeken we een oplossing. Vaak wordt er aangenomen dat de oplossing ligt bij de eindgebruiker, maar is dat wel zo? 

1 Ontdekking

Deze fase is vooral gericht op het observeren en ontdekken van wat er op dit moment speelt. Wat is het probleem, wat werkt er wel en wat niet, waar liggen de behoeften, waar wordt ervan gedroomd. Om een betekenisvolle oplossing te kunnen vinden voor leerlingen, ouders, leraren, collega’s etc. moet er begrip komen voor hun behoeften.

Empathie is de basis van innovatie en een mens-gerichte aanpak. Dit kan niet ontstaan op basis van aannames. 

Inspiratie is de brandstof van nieuwe ideeën. Op basis van de eerste inzichten worden er plannen gemaakt voor het ontdekken en ervaren van andere perspectieven. Dit moet aandachtig worden voorbereid.

Veldwerk is onmisbaar voor het vinden van nieuwe, onverwachte ideeën. In dit stadium wordt er contact gemaakt met diverse mensen, locaties, perspectieven.

2 Interpretatie

Interpretatie verandert verhalen in betekenisvolle inzichten. Het vinden van betekenis in inspiratie en het omzetten in bruikbare mogelijkheden voor een ontwerp os niet makkelijk. In deze fase worden de ideeën en gedachten gesorteerd en samengevat tot een overtuigend standpunt en een duidelijke richting. 

Alle inspirerende inzichten worden met elkaar gedeeld. Dit zorgt voor een gedeelde kennis die het hele team inspireert bij het vinden van nieuwe mogelijkheden en ideeën.

Door de gevonden informatie te groeperen en we ordenen, kan er beter zicht komen op de waardevolle en belangrijke informatie. 

Gebaseerd op het gedane onderzoek en het samenbrengen van de waardevolle inzichten, wordt er een selectie gemaakt van de mogelijkheden waar in het tweede deel van het traject dieper op ingegaan zal worden. Op dit moment zal er van de gevonden inzichten een presentatie gegeven worden.

3 Ideevorming

In deze fase ligt de focus op het genereren van veel ideeën. Het zijn vaak de wilde ideeën die visionaire gedachten oproepen. 

Brainstormen moedigt je aan om uitgebreid en zonder beperkingen te denken. Met een zorgvuldige voorbereiding en duidelijke regels kan een brainstormsessie honderden frisse ideeën opleveren.

Het is nu tijd voor een reality check. Er wordt gekeken naar wat de belangrijkste inzichten en ideeën zijn die het project succesvol kunnen maken. Daarbij wordt ook gekeken naar de beperkingen en mogelijke oplossingen daarvoor.

Bij een reality check is om het project te bekijken via de lenzen: Haalbaarheid Levensvatbaarheid en Wenselijkheid. Wat is er voor nodig om het project ook daadwerkelijk uit te voeren en zal het goed worden ontvangen?

4 Experiment

Experimenteren brengt ideeën tot leven. Aan de hand van prototypes worden ideeën tastbaar gemaakt. Zelfs met vroege en ruwe prototypes kunnen er direct antwoorden worden gevonden waarmee het idee verder verbetert en verfijnt kan worden.

Met zo min mogelijk middelen wordt een prototype gemaakt dat getest kan gaan worden. Door vroeg te testen, voorkom je onnodige kosten in een later stadium.

Het prototype wordt getest door de gebruiker(s), bijvoorbeeld leraren en leerlingen. Hierbij wordt om feedback gevraagd die waardevol zal zijn voor het maken van de nodige aanpassingen.

Met de nieuwe inzichten wordt er weer gekeken naar de gestelde eisen voor behoefte, uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Wat moet er worden aangepast om een beter resultaat te behalen?

5 Evolutie

In deze laatste fase worden de aanpassingen uitgevoerd en getest, waarna er een gecalculeerd voorstel voor een product of dienst gepresenteerd zal worden.

Zoals in de onderstaande tekening is uitgebeeld is Design Thinking een iteratief proces. Hiermee worden in een vroeg stadium kleine stappen voor verbetering gemaakt. in deze ronde verbeteren we het concept voor product of dienst naar aanleiding van de gekregen inzichten.

Er worden de nodige aanpassingen doorgevoerd in het prototype en het concept.

De presentatie zal een beeld geven van het geheel. Het probleem, de doelgroep(en), de wensen, de inzichten, het product, de reacties, de mogelijkheden, de benodigdheden en heldere vervolgstappen. Het is een pitch die tevens gebruikt kan worden bij het vinden van eventuele samenwerkingspartners en uitvoerders.

De Design Thinking Loop.

Begrijp het heden en stel de toekomst voor in een continue cyclus van observeren, reflecteren en creëeren.

Anderwijs

Team: Loes van den Boogaard, Michel Willems, Jim Endrizzi en Saskia Mink

Anderwijs is een denktank voor innovatie binnen het onderwijs die ontstaan is uit een diverse groep mensen, die werkzaam zijn in verschillende functies binnen het onderwijs en een gemeente. Ze hebben een gedeelde missie om innovatie te brengen binnen het onderwijs, passend binnen de huidige tijd en aansluitend bij de behoefte van de doelgroep.

Deze groep is ontstaan naar aanleiding van een inspiratiesessie met als onderwerp Design Thinking. Hierbij werd geconcludeerd dat deze methode, die ruimte biedt voor creativiteit, zeer goed werkt om binnen een relatief kort tijdsbestek een nieuwe methodiek te ontwikkelen in een sterk veranderende omgeving. Toen er een concrete vraag ontstond bij een van de organisaties van één van de leden is deze samenwerking geformaliseerd om een concrete bijdrage te kunnen leveren.

Er zijn leerlingen die het tijdens corona heel goed hebben gedaan, terwijl het daarvoor helemaal niet goed ging. Dit gegeven inspireert om dit nader onderzoeken en van daaruit een aanbod te ontwikkelen, dat van waarde is voor alle scholen (binnen het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.).

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we een zo waardevol mogelijk aanbod creëren voor leraren waarmee ze hun leerlingen die (gedeeltelijk) thuis zitten passende ondersteuning kunnen geven die nodig is om het schooljaar succesvol te doorlopen?

In Fase 0 zal er uitgebreid aandacht worden gegeven aan het scherpstellen van de onderzoeksvraag. Dit is een eerste aanzet, een startpunt. In de loop van het eerste traject zal er voortdurend aandachtig gekeken worden naar wat de belangrijkste vraag is om mee aan het werk te gaan.

Planning

Fase 0 - 2

SEPT - HERFSTVAKANTIE

De eerste fasen (Voorbereiding, Ontdekking en Interpretatie) brengen een uitgebreid inzicht in de behoeften van de doelgroep en de diverse betrokken partijen. Dit biedt een stevig fundament om op te gaan bouwen in de volgende fasen.

Resultaat Deze fasen worden afgesloten met een presentatie en een duidelijk verslag van het gedane onderzoek. 

 • Samenvatting van alle inzichten
 • Duidelijke formulering van de onderzoeksvraag
 • Zicht op de behoeften en perspectief van de doelgroep voorbij aannames  
 • Uitvoerbare vervolg stappen

Fase 3 - 5 (tweede aanvraag)

HERFSTVAKANTIE - KERSTVAKANTIE

De tweede helft van het Design Thinking Traject richt zich op het brainstormen, het experimenteren en het testen van de ideeën. In deze fase ontstaan de innovatieve ideeën en worden deze aan de tand gevoeld. 

Resultaat  Ook deze fasen worden afgesloten met presentatie met daarin een gegronde oplossing voor de gestelde uitdaging en een duidelijk stappenplan richting de realisatie. 

 • Nieuwe ideeën aan de hand van diverse methoden voor ideevorming
 • Twee rondes van prototypes 
 • Focus op een of twee grote ideeën
 • Prioriteiten en benodigdheden voor uiteindelijke uitvoering helder 

Per Fase

Duur 2 weken
 • Sessie van 2 uur
 • Team meeting van 45 min
 • Stand-Up van 15 min (p/w)
 • Research (F1&2)
  gemiddeld 2u per fase
 • Experiment (F3t/m5)
  gemiddeld 2/3u per fase

Sessie Elke fase komen we een maal samen (liefst fysiek, maar kan ook online). In deze sessie wordt de fase uitgelegd, de inzichten gedeeld, taken verdeeld en gebrainstormd.

Team Meeting en Stand-Up Dit zijn korte wekelijkse momenten waarin we met elkaar de vooruitgang of roadblocks bespreken.

Research De tijd die hiervoor nodig is is wisselend. Maar gemiddeld kan er uitgegaan worden van 2 uur. Deze tijd zal per uur berekend worden. De persoon die het onderzoek zal doen, zal deze uren extra uitbetaald krijgen.

Prijs inschatting - Fase 0 t/m 3

Design Thinking

Facilitatie door HeyDay
3000 Excl. Btw
 • Sessies & meetings (incl voorbereiding)
 • Zoom & Miro (Programma's)
 • Verwerking inzichten in presentatie
 • Incl. Materiaal (Toolkit, Post-Its, etc.)
 •  

Overige kosten

Vergoeding Team
1500 Excl. Btw
 • Research €200 fase (€100 p/u)
 • Sessie & meetings €240 pp/fase
 • 5% overhead
 •  

Totaal

Gefactureerd door HeyDay
4500 Excl. Btw
 •